Chính sách quyền riêng tư.

Chính sách quyền riêng tư của Vinanha

Vinanha.vn là một web site về thông tin bất động sản và chia sẻ thông tin. Vinanha.vn bao gồm các trang web, ứng dụng và dịch vụ liên quan của Vinanha.vn , gọi chung là "Dịch vụ".
Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thông tin của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn sử dụng Dịch vụ.
 
Bạn chịu trách nhiệm và quản lý tài khoản Vinanha.vn của bạn ("Tài khoản của bạn"). Bạn cũng chịu trách nhiệm thu thập và sử dụng mọi dữ liệu mà bạn gửi hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ.
 
I. Loại thông tin nào được thu thập?
 
Sau đây là những loại thông tin bạn sẽ thu thập khi bạn, đồng nghiệp của bạn hoặc những người dùng khác truy cập vào Dịch vụ:
 • thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên đầy đủ và địa chỉ email;
   
 • tên người dùng và mật khẩu của bạn;
   
 • nội dung, thông tin liên lạc và các thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả khi bạn đăng ký một tài khoản, tạo hoặc chia sẻ nội dung và nhắn tin hay liên lạc với người khác. Thông tin này có thể bao gồm thông tin trong hoặc về nội dung bạn cung cấp (như siêu dữ liệu), chẳng hạn như địa điểm chụp ảnh hoặc ngày tạo tệp;
   
 • thông tin lập hóa đơn; và
   
 • thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn hoặc Tổ chức của bạn liên hệ hay tương tác với nền tảng để được hỗ trợ về Dịch vụ.
II. Tiết lộ thông tin
Tổ chức của bạn sẽ tiết lộ thông tin thu thập được theo các cách sau:
 • cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ cung cấp Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ;
   
 • cho ứng dụng, trang web hoặc các dịch vụ khác của bên thứ ba mà bạn có thể kết nối thông qua Dịch vụ;
   
 • liên quan đến giao dịch quan trọng của công ty, chẳng hạn như chuyển nhượng Dịch vụ của chúng tôi, sáp nhập, hợp nhất, bán tài sản hoặc trong trường hợp phá sản hay vỡ nợ hiếm khi xảy ra;
   
 • để bảo vệ sự an toàn cho bất kỳ cá nhân nào; để xử lý hành vi lừa đảo, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật; và
   
 • liên quan đến trát đòi hầu tòa, trát, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hay lệnh khác của cơ quan thi hành luật.
   

III. Truy cập và sửa đổi thông tin của bạn
Bạn có thể truy cập, sửa hoặc xóa thông tin bạn đã tải lên Dịch vụ bằng cách sử dụng công cụ trong Dịch vụ (ví dụ: chỉnh sửa thông tin trang cá nhân của bạn hoặc qua Nhật ký hoạt động).
 
IV. Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với vinanha.vn
Ngày có hiệu lực: 20/4/2019